Navigácia

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie 

Od prvého ročníka  majú  žiaci v študijnom odbore 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka  možnosť  pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie aj pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú duálnu zmluvu.

V školskom roku 2018/2019 má Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku uzatvorenú zmluvu so zamestnávateľom:

Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina

duálne vzdelávanie :  6445 K kuchár 10 žiakov, 6444 K čašník, servírka 10 žiakov

            Kontakt:  PhDr. Václav Hudeček : 0904 972 223, hudecek@tmr.sk

Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania v uvedených študijných odboroch v školskom roku 2018/2019, majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systému duálneho vzdelávania“. Potvrdenie zákonný zástupca pripojí k Prihláške na štúdium na strednej škole.

Potvrdenie je potrebné doručiť na Hotelovú akadémiu Otta Brucknera, ul. MUDr. Alexandra 29, 060 01  Kežmarok v termíne do 20.4.2018.

Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom do 31.8.2018.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach zamestnávateľa v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

Čo je duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva najmä na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:                                                                                                            

 1. zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu  žiaka,     
 2. zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka,
 3. pomer teoretického a praktického vyučovania je 50:50 – týždeň je vyučovanie v škole a týždeň je žiak na pracovisku zamestnávateľa.

 

Prečo duálne vzdelávanie? 

·         nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa

·         osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa 

·         žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie

·         finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

·         možnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom po ukončení štúdia

  

Hmotné zabezpečenie žiaka               

·        osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,

·         stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,    

·         úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte,

·         cestovné náhrady.  

Finančné zabezpečenie žiaka: 

·           podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu bude žiakovi poskytovaná zamestnávateľom podľa zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Konkrétna výška finančného odmeňovania bude špecifikovaná v učebnej zmluve.

 

 

Kežmarok  10.01.2018

PhDr. Darina Siskovičová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  MUDr. Alexandra č. 29
  060 01 Kežmarok
 • +421 x 052/4523035
  fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria