Navigácia

Prijímacie konanie

Kritériá

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

Tel.:00421 52 452 30 35, e-mail:haobkk@mail.t-com.sk,web: www.haobkk.edupage.sk

KRITÉRIÁ pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v zmysle zákona NR SR. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.                    

Riaditeľka školy po prerokovaní kritérií v pedagogickej rade školy dňa 08.02.2017, po vyjadrení Rady školy zo dňa 28.02.2017 a v súlade s VZN č. 55/2016 schváleného Zastupiteľstvom PSK v Prešove,   stanovuje:

 • Počet prijímaných žiakov podľa odborov:

6323  K hotelová akadémia

         62 žiakov

        2 triedy

6324  M manažment regionálneho                      cestovného ruchu

         15 žiakov

        0,5 triedy

6444  K čašník, servírka

          8 žiakov

       0,25 triedy

6445  K kuchár

          8 žiakov

       0,25 triedy

 • Bez vykonania prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí  v celoslovenskom testovaní 9-2017 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy do 28.04. 2017. 
 • Termín konania prijímacích skúšok: 09.05.2017 a 11.05.2017 v prvom kole prijímacieho konania podľa výberu uchádzača uvedenom v prihláške na štúdium na strednej škole. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi/zákonnému zástupcovi najneskôr do 30.04.2017 s uvedením začiatku prijímacích skúšok a ďalších pokynov.
 • Forma prijímacích skúšok: prijímacie skúšky z profilových predmetov pre jednotlivé študijné odbory:

6323 K hotelová akadémia                  slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk                      

6324 M manažment reg. cest. ruchu   slovenský jazyk a literatúra, matematika                                             

6444 K čašník, servírka                       slovenský jazyk a literatúra, matematika                           

6445 K kuchár                                      slovenský jazyk a literatúra, matematika

sa budú konať písomnou formou. Čas určený na vypracovanie testu z každého predmetu je  maxi-málne 60 minút. Medzi písomnými testami z jednotlivých predmetov je 15 minútová prestávka. 

Hodnotenie: Za každý predmet prijímacích skúšok je možné získať maximálne 50 bodov,  spolu 100   bodov.

Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak získal v každom predmete prijímacej skúšky  viac ako 8 bodov.

 • Rozhodovanie o prijatí:                                                                                                                                       
 • Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača sa posudzuje:                                                                                              
 1. Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov, maximálne 100 bodov, ktoré sa navýši o body získané na:
 2. celoslovenskom Testovaní 9-2017 za vyučovací jazyk a matematiku, maximálne 100 bodov:

                   Úspešnosť

                 body 

100 % - 90,1 %

50

90 % - 80,1 %

40

80 % - 60,1 %

30

60 % - 40,1 %

20

40 % - 20,1 %

10

20%  -  0%

0

          

3. Výsledky zo ZŠ – priemery známok ( bez výchovných predmetov ) za 8. ročník  a 1.polrok  9.ročníka,     maximálne 50 bodov:

2. polrok 8. ročník

1. polrok 9. Ročník

priemer známok

body

priemer známok

Body

1,00 – 1,25

25

1,00 – 1,25

25

1,26 – 1,50

20

1,26 – 1,50

20

1,51 – 1,88

15

1,51 – 1,88

15

1,89 – 2,00

10

1,89 – 2,00

10

2,01 – 2,25

5

2,01 – 2,25

5

2,26 a viac

0

2,26 a viac

0

 

4. Výsledky zo ZŠ – známky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a matematiky za 8.ročník a 1.polrok 9. ročníka, maximálne 60 bodov:

2. polrok 8. Ročník

1. polrok 9. Ročník

Známka

Body

známka

Body

1

10

1

10

2

7

2

7

3

5

3

5

4

0

4

0

5

0

5

0

 

5. Za 1.,2. alebo 3. miesto v okresnom a vyššom kole predmetových olympiád, recitačných súťaží, ktoré súvisia s odborom vzdelávania – po predložení riaditeľom ZŠ overenej kópie diplomu – maximálne 20 bodov.

6. Za zníženú známku zo správania v 8.ročníku a 1.polroku 9.ročníka sa výsledný počet bodov  zníži:                 

a/ 20 bodov za uspokojivé                                                                                                                                    

b/ 50 bodov za menej uspokojivé a neuspokojivé.

             7. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní  je  330  bodov.             

             8. V prípade rovnosti bodov pri prijímaní bude rozhodovať:

 1. lepší výsledok prijímacích skúšok
 2. lepší výsledok za celoštátne Testovanie 9-2017
 3. lepší výsledok za štúdium v ZŠ       
 4. prioritný záujem o štúdium na našej škole
 5. ak neplatia body a) – d), prednosť má žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou, s odporúčaním lekára. 

 

9.            Na základe dosiahnutého počtu bodov v prijímacom konaní bude zostavené poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači s poradovým číslom: 

                6323 K  hotelová akadémia                                                              1. – 62.

                6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu               1. – 15.

                6444 K čašník, servírka                                                                     1. –   8.

                6445 K kuchár                                                                                    1. –   8.      

10. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň prijímacích skúšok.

11.  Zoznam všetkých uchádzačov - pod číselným kódom - podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www. haobkk.edupage.sk najneskôr  11.05.2017 (štvrtok).

12. Prijatým uchádzačom bude spolu s rozhodnutím o prijatí oznámený termín, miesto a spôsob zápisu do 1.ročníka.                                                                                                                                                                             

13. Zápis prijatých uchádzačov sa v zmysle ustanovenia § 68 ods 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uskutoční v termíne písomne oznámenom zákonnému zástupcovi riaditeľkou školy.  Uchádzač, ktorý sa spolu so zákonným zástupcom nezúčastní v písomne stanovenom termíne na zápis do 1. ročníka,  riaditeľka školy toto miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí a rozhodnutie o prijatí na štúdium sa stáva neplatným, lebo neboli splnené stanovené podmienky.

 

Oznámenie riaditeľstva školy o konaní alebo nekonaní 2. kola prijímacieho konania bude oznámené na bráne školy  a na uvedenej webovej stránke školy najneskôr do 30.05.2017. Tieto kritériá platia aj pre 2.kolo.

Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2017_2018.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  MUDr. Alexandra č. 29
  060 01 Kežmarok
 • +421 x 052/4523035
  fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria