Navigácia

Rada školy

Rada školy

Jej zloženie, práva a povinnosti stanovuje zákon NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona NR SR č. 301/1999 Z. z. a v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 51/2000 Z. z. a zákona č. 587/2002 Z.z.o školskej samospráve., zák. 313/2001 o VS a zákon č. 552/2003 Z.z. o vykonávaní práce vo verejnom záujme a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Rada školy zasadá trikrát do roka podľa potreby i viackrát  a z jej zasadnutí vedie zápisnicu tajomník RŠ. Rada školy zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe, profilácii, rozvoji, formovaní a presadzovaní strategických cieľov školy.

 

Rada školy pracuje v zložení:     11 členov

Predsedníčka:  Ing. Ľubomíra Plišková -  zástupca pedagogických pracovníkov

Podpredsedníčka:  Mgr. Alena Boršošová -  zástupca pedagogických pracovníkov

Tajomníčka: Jana Tyrpáková  – zástupca rodičov

Členovia:

Renáta Kromková -  zástupca nepedagogických zamestnancov

Fabio Bortolini, Beáta Želilnská  - zástupcovia rodičov

MUDr. Peter Slovík, Jozef Grivalský - poslanci PSK - zástupcovia zriaďovateľa

Ján Turek, Anna Tkáčiková - zástupcovia zriaďovateľa

Branislav Siska - zástupca žiakov

 

Statut_Rady_skoly.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
    MUDr. Alexandra č. 29
    060 01 Kežmarok
  • +421 x 052/4523035
    fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria